Nội dung bài viết

Nhân vật nào có trưởng xoay kiếm ( trả lời viết tắt 2 ký tự )